Menu
Zoeken Annuleer

Documentatie

Hier vind u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Schoolondersteuningsplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden.

Veiligheidsprotocol w.o. pestbeleid

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hierom het pestprotocol van onze demoschool te downloaden.

S.O.P. OOST ACHTERHOEK

Volgens de analyse van het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek is onze school voor 100 % een smalle en brede zorgschool en 93 % inclusieve school. Bij elke leerling wordt goed gekeken of we de gevraagde onderwijsbehoefte kunnen bieden. Klik hier om het rapport te kunnen bekijken.

Protocol actief burgerschap en sociale integratie

Hierin kunt u lezen wat wij als school allemaal doen om kinderen met te laten participeren in een democratische samenleving . Klik hier om het bestand te openen.

Jaarplannen 2019/2020 

Deze is nog in ontwikkeling

Beleid Toelating en verwijdering

Klik hier om het bestand te openen 

Beleid Schorsing en verwijdering

Klik hier om het bestand te openen

Klachtenregeling

Klik hier om bestand te openen