Menu
Zoeken Annuleer

Ouderraad en ouderbijdrage    

De ouders van onze kinderen kunnen lid worden van een Oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging bestaat uit  9 ouders en is een zeer actieve groep, die samen met andere ouders, de helpende hand biedt bij allerlei buitenschoolse activiteiten, zoals bijv. bij het organiseren van  feesten, schoolreisjes, de kinderbibliotheek , het organiseren van een buffet, enz.

De Oudervereniging assisteert en betaalt ook de kosten van allerlei activiteiten zoals: Sinterklaasfeest, Kerst- en Paasfeest, sport en spel,  toneelvoorstellingen, excursies, enz.

Ouders kunnen na inschrijving van hun kind op school vrijwillig (schriftelijk) lid worden van de Oudervereniging. Zij verplichten zich dan wel bij te dragen in de kosten van de activiteiten, die voor hun kinderen georganiseerd worden. Om deze te bekostigen vraagt de Oudervereniging van de ouders een financiële bijdrage. Deze bijdragen komen in een schoolfonds, dat wordt beheerd door de Oudervereniging.

U betaalt € 52,50 voor elk kind afzonderlijk en daarmee is dan ook het schoolreisje betaald. Alleen de ouders van de  kinderen van groep 8 krijgen nog een bedrag van € 30,- extra  te betalen, omdat dit in verhouding tot de andere reisjes aanzienlijk duurder is. De ouderbijdrage wordt in het begin van het schooljaar geïnd door de Oudervereniging via rekeningnummer NL72 RABO 0371 2263 92 van de Rabobank te Winterswijk, ten name van Oudervereniging de Vlier.

Graag ook de officiële naam van het kind / de kinderen vermelden en de groep(en)

- Onze oudervereniging heeft in elke groep een contactouder, die voor de groep dingen kan regelen. Deze ouder is meestal geen lid van de OV, maar helpt bij de organisatie van groepsactiviteiten.
-sponsoring.
Zowel de school als de oudervereniging kunnen gebruik maken van gelden, welke verkregen zijn uit sponsoring. De sponsor kan echter geen enkele verplichting en/of tegenprestatie van zowel de school als de oudervereniging eisen; ook niet ten aanzien van de besteding van het geld. Op dit moment ontvangt de oudervereniging gelden van bedrijven, die adverteren in de schoolkrant.
-reiskosten.
Wanneer ouders door de leerkrachten of leden van de oudervereniging gevraagd worden om met eigen auto te helpen bij het vervoer van kinderen, dan bestaat er in bepaalde gevallen de mogelijkheid de autokosten ( €.0,28 per km) vergoed te krijgen
.

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
  • het beheren van het schoolfonds
  • het organiseren van thema ouderavonden
  • het organiseren van festiviteiten en dergelijke
  • het geven van advies aan de medezeggenschapsraad
  • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zonodig bij het bestuur.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen met een van de ouderraadsleden of door te emailen naar n.tekoppel@skbg.nl